Użytkowanie pojazdu w leasingu przez osobę trzecią – co trzeba wiedzieć?

Możliwość i warunki korzystania z pojazdu przez inną osobę lub firmę określone są w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Co ważne, zasady użytkowania samochodu (albo innego przedmiotu) uda się ustalić jeszcze na etapie wyboru oferty i finansującego. Poznaj najważniejsze informacje na temat wykorzystywania leasingowanych pojazdów przez osoby trzecie.

Wypożyczenie i podnajem przedmiotu wymaga zgody finansującego

Leasingowany pojazd lub maszynę można w razie potrzeby wypożyczyć albo podnająć innej osobie czy firmie. Najczęściej wymaga to jednak pisemnej zgody leasingodawcy. O zamiarze wypożyczenia lub podnajmu przedmiotu umowy trzeba poinformować finansującego. Po rozpatrzeniu sprawy wydaje on zgodę w formie pisemnej. Czynność ta jest odpłatna, a jej koszt można sprawdzić w Tabeli Opłat i Prowizji konkretnego leasingodawcy. Z reguły opłata manipulacyjna za wydanie zgody wynosi od 200 do 300 złotych.

Jakie osoby mogą bez przeszkód korzystać z leasingowanego pojazdu?

Nie ma większych przeciwwskazań, żeby samochodem wziętym w leasing poruszała się najbliższa rodzina przedsiębiorcy. Zwykle mogą swobodnie użytkować go nie tylko domownicy, ale i zatrudnieni pracownicy, a także inne osoby, które otrzymały na to zgodę leasingobiorcy. Korzystanie z pojazdu nie powinno jednak naruszać warunków ubezpieczenia. Część leasingodawców jasno reguluje kwestię użytkowania przedmiotu leasingu przez osobę trzecią w OWUL. Standardowo finansujący trzymają się zasady, w myśl której każde niezarobkowe udostępnienie pojazdu, na przykład swoim bliskim, nie wymaga otrzymania dodatkowej zgody. Podobnie ta sprawa wygląda w przypadku korzystania z leasingowanego środka transportu przez pracowników firmy. Zgody bezwzględnie wymaga natomiast odpłatne udostępnienie przedmiotu takie jak wypożyczenie czy podnajem.

Firmy leasingowe nie kontrolują tego, w jaki sposób użytkowany jest pojazd. Zwykle nie mają takich możliwości technicznych ani organizacyjnych. Trzeba jednak wiedzieć, że w niektórych sytuacjach, na przykład przy windykacji z powodu niespłacania rat albo w przypadku stłuczki, szkody całkowitej czy sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym, leasingobiorcę prawdopodobnie dodatkowo obciąży fakt, że przekazał osobie trzeciej przedmiot leasingu bez uzyskania stosowanej zgody finansującego, przykładowo wypożyczając pojazd innej firmie.

Kim jest „osoba trzecia” według Sądu Najwyższego

Co ciekawe, żona i dzieci przedsiębiorcy nie są traktowani jako osoby trzecie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Stanowisko to dotyczy, co prawda, spraw ubezpieczeniowych, jednak może być przeniesione także na umowy leasingowe.

Podsumowując, leasingowanym pojazdem zwykle mogą poruszać się członkowie najbliższej rodziny leasingobiorcy. Nie trzeba też obawiać się pożyczenia samochodu koledze. Sprawy tego rodzaju można uregulować samodzielnie, w razie potrzeby wystawiając pisemne upoważnienie. Jednak w przypadku poważnych naruszeń umowy, takich jak wypożyczenie czy podnajem pojazdu firmie, która czerpie z tego korzyści finansowe, bez poinformowania leasingodawcy, konsekwencje będą znacznie bardziej dotkliwe. Podobne postępowanie może zakończyć się natychmiastowym wypowiedzeniem umowy z winy leasingobiorcy i koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Oznacza to, że jeżeli zamierzamy użyczać komuś innemu leasingowany pojazd, musimy zachować przy tym rozsądek. Warto pamiętać o obowiązku uzyskania pisemnej zgody na podnajem i wypożyczanie – pozwoli to uniknąć przykrych konsekwencji. Ponadto trzeba wiedzieć, że sprawę użytkowania przedmiotu umowy dokładnie reguluje OWUL, a warunki i możliwości wykorzystywania pojazdu przez rodzinę, pracowników i osoby trzecie uda się ustalić jeszcze na etapie wyboru oferty leasingu.

Zamów kontakt