Umowa leasingu – jak wygląda i jakie są jej elementy?

Wzory umów stosowane przez firmy leasingowe mogą się między sobą różnić. Odmienne bywają też warunki finansowania w nich przedstawione. Trzeba jednak wiedzieć, że pod względem konstrukcji takie dokumenty są zwykle do siebie zbliżone. Dowiedz się, jak wygląda umowa leasingu, co zawiera i z czego się składa.

Umowa leasingu – część podstawowa

Właściwa umowa leasingowa jest standardowo dokumentem o niedużej objętości. Zazwyczaj ma krótką i zwięzłą treść. Podane są w niej głównie dane teleadresowe stron umowy – Finansującego (Leasingodawcy) oraz Korzystającego (Leasingobiorca). Dokument zawiera też opis przedmiotu leasingu. Podana jest marka pojazdu, jego model, rok produkcji, numery seryjne oraz wartość w złotówkach lub innej walucie. W opisie nie może zabraknąć również danych Dostawcy.

Część leasingodawców dodaje do umowy kilka lub nawet kilkanaście paragrafów dotyczących np. zasad składania oświadczeń, przetwarzania danych osobowych, ustanawiania innych zabezpieczeń kontraktu czy dostarczania korespondencji.

Załączniki

Na umowę leasingu składa się nie tylko jej część podstawowa, ale też załączniki. Najważniejszymi z nich są OWUL oraz harmonogram spłaty rat, jednak ich lista zazwyczaj okazuje się dłuższa. Poniżej przedstawiamy poszczególne załączniki do umowy leasingu.

Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL)

Można powiedzieć, że OWUL jest swego rodzaju instrukcją obsługi leasingu i użytkowanego pojazdu. W tym załączniku do umowy zostają przedstawione szczegółowe warunki dotyczące płatności i dokonywania rozliczeń. OWUL opisuje też sprawy związane z ubezpieczeniem przedmiotu i likwidacją szkód. Zawarta zostaje tam również informacja o sposobach zakończenia umowy i wykupu pojazdu. W załączniku przedstawione są także warunki wypowiedzenia umowy z winy korzystającego oraz rozliczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia leasingu.

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji to dokument zawierający wyszczególnione zdarzenia i okoliczności, w których leasingodawca może naliczyć dodatkowe opłaty manipulacyjne o konkretnej wysokości. Wspomniane opłaty dotyczą m.in. zmian w umowie lub pojeździe na wniosek leasingobiorcy.

Trzeba wiedzieć, że nie każda firma leasingowa dodaje Tabelę Opłat i Prowizji jako załącznik do umowy. Finansujący mogą wskazywać tylko w umowie, że TOiP jest zmienna i aby ją sprawdzić, należy skorzystać z odpowiedniej strony internetowej.

Harmonogram

Harmonogram spłaty określa szczegółowo terminy płatności oraz wysokość poszczególnych rat. Może być on modyfikowany przez leasingodawcę według zasad określonych w umowie lub OWUL, przykładowo, kiedy zmieni się wysokość Wibor.

Raty leasingowe podane zostają zwykle w ten sposób, że oddzielnie przedstawia się ich część kapitałową i odsetkową. Taka praktyka znacznie ułatwia dokonywanie zapisów księgowych.

Polisy ubezpieczeniowe i dokumenty dotyczące usług dodatkowych

Jeśli leasingobiorca zdecyduje się skorzystać z ubezpieczenia przedmiotu oferowanego przez leasingodawcę, do umowy zostanie dołączona polisa wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Podobnie dzieje się też w przypadku, gdy wykupi się ubezpieczenia i usługi dodatkowe takie jak karty paliwowe, Assistance, ochrona prawna czy GAP.

Weksel in blanco z deklaracją

Weksel in blanco i deklaracja wekslowa nie jest standardowym załącznikiem do umowy leasingu. Warto jednak wiedzieć o jego istnieniu i zastosowaniach, dlatego że dokument ten standardowo podpisuje się wraz z chwilą zawarcia kontraktu. Większość firm leasingowych stosuje taki weksel jako zabezpieczenie zawartej umowy.

Upoważnienie do odbioru i użytkowania przedmiotu

Przez cały okres obowiązywania umowy leasingu to leasingodawca pozostaje formalnym właścicielem pojazdu. W praktyce leasingobiorca dysponuje nim tak, jakby był jego właścicielem. Dla ułatwienia korzystania z pojazdu, leasingodawcy wraz z umową wydają pisemne upoważnienie do odbioru i użytkowania przedmiotu.

Podsumowując, umowa leasingu składa się z części podstawowej i załączników. Najważniejszymi z nich – z perspektywy warunków korzystania z pojazdu oraz spłacania rat – są OWUL oraz harmonogram. Oprócz znajomości elementów umowy leasingu warto wiedzieć, jak wygląda procedura podpisywania dokumentów. Podpis we wskazanych miejscach składa się w obecności pracownika firmy leasingowej. Umowa zawierana jest w trzech egzemplarzach. Wszystkie zatrzymuje pracownik leasingodawcy. Po wydaniu pojazdu i podpisaniu umowy przez upoważnione osoby po stronie finansującego, jeden egzemplarz zostaje przesłany na adres korzystającego. Warto zadbać o bezpieczne przechowywanie umowy leasingu wraz z jej załącznikami, dlatego że tam najczęściej można znaleźć wszystkie informacje związane z pojazdem, jego użytkowaniem oraz opłatami.

Zamów kontakt