Leasing zwrotny

Leasing zwrotny to jeden z rodzajów leasingu, umownego stosunku cywilnoprawnego.

Leasing zwrotny to jeden z rodzajów leasingu, umownego stosunku cywilnoprawnego. Umożliwia on pozyskanie środków na prowadzenie działalności poprzez wykupienie przez firmę leasingową od przyszłego Leasingobiorcy przedmiotu późniejszego leasingu. Kolejnym krokiem jest zawiązanie umowy leasingowej, po zakończeniu której Leasingobiorca ponownie staje się właścicielem leasingowanego przedmiotu. Leasing zwrotny można zawierać jako leasing operacyjny lub leasing finansowym.

LEASING ZWROTNY – NA CZYM POLEGA?

Leasing zwrotny jest szczególnym rodzajem leasingu. Stanowi połączenie umowy leasingowej z poprzedzającą ją umową sprzedaży.

Firma leasingowa wykupuje od przyszłego Leasingobiorcy środki inwestycyjne z zastrzeżeniem prawa do dalszego użytkowania przez niego przedmiotu leasingu na ustalonych w umowie leasingowej warunkach. Wraz z podpisaniem umowy leasingowej właścicielem leasingowanego przedmiotu staje się finansujący, czyli Leasingodawca.

Leasing zwrotny pełni funkcję kredytową. Można z niego skorzystać w momencie trudnej sytuacji finansowej, której grozi utrata płynności finansowej. Sprzedaż firmie leasingowej środków trwałych może poprawić płynność finansową firmy. Dokonując ich sprzedaży firma zwiększa swoje aktywa obrotowe, zachowując jednak możliwość korzystania z nich. Kolejnym plusem jest możliwość korzystania ze wszystkich zalet, jakie niesie za sobą leasing, w tym korzyści podatkowych i kapitałowych.

Leasing zwrotny może obejmować sprzedaż środków inwestycyjnych, urządzeń technicznych w tym urządzeń i maszyn, nieruchomości.

Leasing zwrotny to alternatywa dla firm posiadających wysoką wartość środków trwałych, którym brakuje kapitału obrotowego, na przykład na pozyskanie kapitału na kolejne inwestycje.

LEASING ZWROTNY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Zasady dotyczące leasingu zwrotnego uwzględnione są w Krajowym Standardzie Rachunkowości „Leasing, najem i dzierżawa”. Art,3 ust. 4,5,6 ustawy o rachunkowości omawia sposób klasyfikowania umów leasingu dzieląc go na leasing operacyjny i leasing finansowy.

Zgodnie z kodeksem cywilnym na transakcję leasingu zwrotnego składają się dwie umowy:

  • umowa sprzedaży określonych składników aktywów,

  • umowa leasingowa, w której Leasingodawca oddaje w użytkowanie tych składników Leasingobiorcy na określonych w niej zasadach.

Tak więc za pierwszy etap leasingu zwrotnego uważa się zbycie przez przyszłego Leasingobiorcę przedmiotu umowy finansującemu (umowa sprzedaży). Kolejnym etapem jest oddanie przez finansującego nabytych przez niego aktywów korzystającemu na zasadach leasingu operacyjnego lub leasingu finansującego.

Pierwszy etap stanowi typową umowę sprzedaży, na przykład środka trwałego. Sprzedający (zbywca) wykazuje zysk lub stratę. Przyjęcie środka trwałego oraz dalsza jego ewidencja zależą od rodzaju leasingu.

LEASING ZWROTNY, LEASING OPERACYJNY LUB LEASING FINANSOWY

Leasing zwrotny może zostać zawarty jako leasing operacyjny lub leasing finansowy.

  • Leasing operacyjny to jedna z propozycji na finansowanie środka trwałego. Umowa leasingowa podpisana między leasingobiorcą a leasingodawcą uwzględnia między innymi wysokość raty leasingowej oraz wysokość wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu. Leasingobiorca może z niego skorzystać po zakończeniu umowy leasingowej lub nie. Na czas trwania umowy leasingowej przedmiot leasingu stanowi własność firmy leasingowej. Leasingobiorca zobligowany jest do płacenia rat leasingowych, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Z każdą ratą leasingową Leasingobiorca zobligowany jest również do płacenia podatku VAT.

  • Leasing finansowy różni się od leasingu operacyjnego przede wszystkim tym, iż po zakończeniu trwania umowy leasingowej przedmiot leasingu przechodzi na własność Leasingobiorcy. Podatek VAT jest płacony w całości po przekazaniu Leasingobiorcy przedmiotu leasingu.

Zamów kontakt