Leasing – definicja, rodzaje

Leasing to jedna z możliwości finansowania dla firm. Pozwala korzystać z przedmiotu, którego dotyczy umowa leasingowa bez konieczności jednorazowego płacenia za niego na określonych w umowie leasingowej warunkach.

Leasing to jedna z możliwości finansowania dla firm. Pozwala korzystać z przedmiotu, którego dotyczy umowa leasingowa bez konieczności jednorazowego płacenia za niego na określonych w umowie leasingowej warunkach. Po jej zakończeniu leasingowany przedmiot może przejść na własność leasingobiorcy, może zostać przez niego wykupiony lub wraca do leasingodawcy.

LEASING – DEFINICJA

Leasing należy do jednego z umownych stosunków cywilnoprawnych, w których jedna ze stron, nazywana Leasingodawcą lub też finansującym przekazuje drugiej stronie – Leasingobiorcy, inaczej korzystającemu, prawo do korzystania z przedmiotu umowy leasingowej na określonych w niej warunkach. W ramach korzystania z przedmiotu objętego umową leasingową Leasingobiorca zobowiązany jest płacić Leasingodawcy raty leasingowe.

Umowa leasingowa regulowana jest przez Kodeks cywilny i powinna być zawarta na piśmie. Przedmiotem umowy leasingowej, zgodnie z Kodeksem cywilnym, mogą być tylko rzeczy.

RODZAJE LEASINGU

Jednym z rodzajów leasingu jest leasing operacyjny, inaczej leasing usługowy. Korzystający z tego rodzaju leasingu bierze w użytkowanie przedmiot leasingu zobowiązując się do płacenia rat leasingowych na określonych w umowie leasingowej warunkach. Czas leasingu jest najczęściej krótszy od okresu normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy.

Raty leasingowe ponoszone przez Leasingobiorcę z tytułu podpisania umowy leasingowej stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów. Sam przedmiot leasingu nie podlega jednak u niego amortyzacji.

W umowie leasingowej może zostać zawarty zapis gwarantujący Leasingobiorcy prawo wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej na określonych w niej warunkach.

Drugim rodzajem leasingu jest leasing finansowy, inaczej leasing kapitałowy. W zamian za raty leasingowe Leasingobiorcy oddany zostaje w użytkowanie przedmiot leasingu, który stanowi własność Leasingodawcy (finansującego), jednak jest amortyzowany przez Leasingobiorcę. Po zakończeniu umowy leasingowej przedmiot leasingu przechodzi często na własność Leasingobiorcy. Takie rozwiązanie zwiększa wartość majątku firmy bez ponoszenia dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy. Rozwiązanie to zbliża leasing finansowy do kredytu, z tą jednak różnicą, iż przedmiotem umowy leasingowej jest rzecz w postaci środka trwałego, nie gotówka.

Rata leasingowa w leasingu finansowym jest często podzielona na część kapitałową oraz część odsetkową. .Część kapitałowa jest traktowana jak kapitał przy operacji kredytowej, natomiast część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy.

Rodzaj leasingu a VAT

Leasing finansowy dla celów podatku VAT jest rozliczany jak leasing operacyjny.

W leasingu operacyjnym podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową. Podatek VAT od rat leasingowych w leasingu finansowym jest płatny z góry za cały okres trwania umowy.

ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGOWEJ

Umowa leasingowa, zgodnie z Kodeksem cywilnym, może zostać rozwiązana z przyczyn, za które Leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli umowa wygasa z przyczyn Leasingobiorcy zobowiązany jest on do zapłacenia niezapłaconych rat leasingowych.

Leasing to dobra propozycja dla firm. Skorzystaj z naszego kalkulatora leasingowego lub skontaktuj się z Doradcą leasingowym KLF24. Zapraszamy.

Zamów kontakt